1. Piekrišana noteikumiem

Izvēloties "Dr. Haštaga" pakalpojumus un produktus, ko nodrošina SIA "Riharda Čerkovska Aģentūra" (Reģ.nr. 40203043165 ), jūs piekrītat ievērot šādas prasības un nosacījumus:

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

DR. Haštaga  interneta veikalā (www.hastags.lv) piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un nodrošināt pakalpojuma saņemšanu, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.
Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekritis lietošanas noteikumiem.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Pārdevēju, pamatojoties uz Pārdevēja piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Pārdevēja e-veikalā.

2. DISTANCES LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu, ko automātiski pēc pasūtījuma pabeigšanas ģenerē Pārdevējs ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

3. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI PAR PRECES PASŪTĪŠANU

Iepirkties Pārdevēja e-veikalā Pircējs var arī bez reģistrēšanās, kas neitekmē Līgumas izpildes noteikumus.

Lai veiktu pasūtījumu e-veikalā:

1. pie interesējošās preces vai pakalpojuma Pircējam jānospiež pogu "Ielikt grozā"

2. lai pasūtītu izvēlēto preci vai pakalpojumu , jānospiež uz lauka lapas labās puses sāna, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu. Iespējams atgriezties e-veikalā, izvēlēties papildus citas preces un pēc tam atkārtoti atgriezties iepirkumu grozā, nospiežot uz lauka lapas labās puses sāna, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu;

3. lai veiktu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju pasūtījuma noformēšanai. Lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Pircējam jāapstiprina pirkums, nospiežot pogu "Pirkt", pasūtījums tiks reģistrēts. 

Pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā Pārdevējs sazināsies ar Pircēju, lai iespējams precizētu informāciju un/vai apstiprinātu pasūtījumu.

4. PASŪTĪJUMA APMAKSAS NOTEIKUMI

Par pirkumu e-veikalā Pircējs var norēķināties:

  • veicot pārskaitījumu;
  • izmantojot Swedbankas internetbanku;

Kad aizpildīta informācija pasūtījuma formā, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā pirms preces vai pakalpojuma saņemšanas. Rēķinā būs norādīti visi dati, kas nepieciešami apmaksai internetbankā. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču vai pakalpojumu piegāde tiks veikta pēc naudas saņemšanas Pārdevēja norēķinu kontā.

5. PIEGĀDES NOTEIKUMI

Pircējs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi vai izvēlēto pakomāta Omniva staciju (šis noteikums attiecas tikai uz pruduktiem, neviss pakalpojumiem)

Preces iespējams saņemt:

  • par piegādes veidu izvēloties Omniva pakomātu, Prece Pircēja izvēlētajā pakomātā nonāk 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma sūtīšanas uz Pircēja e-pasta adresi. Par Preces nonākšanu pakomātā Pircējs tiek informēts ar īsziņas paziņojumu, kas satur durvju kodu, pakomāta atrašanās vietu, atgriešanas kodu un uzglabāšanas termiņu. Pakomāti ir atvērti 24 stundas. Prece tiek uzglabāta pakomātā 7 kalendārās dienas. Pēc minētā termiņa beigām Prece tiek sūtīta atpakaļ Pārdevējam. Gadījumā, ja Pircējs neizņem Preci iepriekš minētajā termiņā, Pircējam ir pienākums atlīdzināt izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu preces nosūtīšanu.

Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt/preci vai neīstenot pakalpojumu, ja Pircējs nav veicis preces apmaksu.

Nodokļi ir ierēķināti preču un pakalpojumu cenā. 

6. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS

Pārdevējs apņemas izpildīt distances līguma noteikumus Latvijas Republikas teritorijā ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja vai atbisltoši e-veikala noteiktiem termiņiem ārpus Latvijas Republikas teritorijas.


1. Atteikuma tiesības

1.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Patēretāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Pārdevējam e-veikalā iegādāto preci, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz [email protected]. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

1.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci.

1.3. Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļai patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

1.4. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pircējs preci ir sabojājis (nosmērēta, nobrūžāta vai kā citādi vizuāli sabojāta prece);
  • pircējs preci ir lietojis;
  • kā arī ja ir jau saņemts kāds pakalpojums - dalība nometnē, Haštaga skolā vai kādā citā aktivitātē.

1.5. Pārdevējam ir tiesības izvērtēt atgrieztās preces stāvokli un lemt par pilnīgu vai daļēju naudas atmaksu. Savukārt, gadījumā, ja Pircējs nav nodrošinājis preces kvalitāti atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Pārdevējam ir tiesības naudu neatgriezt, par to informējot rakstiski uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

2. Preču atgriešanas kārtība

2.1. Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja personas apliecinošu dokumentu, dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā.

2.2. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

2.3. Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam naudu 14 kalendāro dienu laikā no atgrieztās preces saņemšanas brīža uz to pašu bankas kontu, no kura tika veikts norēķins, veicot pirkumu.